Rozwód kościelny (unieważnienie małżeństwa kościelnego)

Uzyskaj unieważnienie małżeństwa kościelnego!

Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (potocznie, aczkolwiek błędnie określanych jako: rozwód kościelny czy unieważnienie ślubu kościelnego).

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sposób kompleksowy obsługuje doświadczony, dedykowany adwokat kościelny. Podjęte działania ukierunkowane są na pozytywne zakończenie sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa rozpatrywane przez trybunały biskupie.

Nasza kancelaria świadczy pomoc w uzyskaniu „rozwodu kościelnego” dla Klientów zamieszkałych na terenie dowolnej miejscowości w Polsce. Posiada w tym zakresie przeszło 12-letnie doświadczenie, poparte wieloma spektakularnymi sukcesami.

Rozwód kościelny - zakres usługi

Zakres usługi w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa

Określenie: „Rozwód kościelny” oznacza unieważnienie małżeństwa zgodnie z prawem kanonicznym. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc w zakresie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, potocznie nazywanych „rozwodami kościelnymi” lub „unieważnieniami ślubów kościelnych”. Zakres usługi obejmuje:

  • konsultacje przedprocesowe w celu określenia przyczyny nieważności małżeństwa kościelnego,
  • ustalenie właściwości sądu kościelnego,
  • sporządzenie skargi powodowej lub odpowiedzi na otrzymaną skargę powodową, tudzież opracowanie skargi wzajemnej (w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się Klient),
  • pomoc w doborze materiału dowodowego,
  • redagowanie pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego (w tym między innymi: uwagi Strony po publikacji akt sprawy, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji czy skargi o nieważność wyroku),
  • udzielanie porad  reprezentowanej Stronie na każdym etapie procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego,
  • reprezentowanie Strony przed Sądem Kościelnym,
  • wszelkie działania apelacyjne (w tym między innymi: analizę dostępnego materiału dowodowego z pierwszej instancji, sporządzenie apelacji oraz pomoc w doborze nowych materiałów dowodowych),
  • wsparcie przed rozpoczęciem procesu i aż do jego zakończenia.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego - przykłady zadowolonych Klientów

Pomogliśmy uzyskać "rozwód kościelny" wielu osobom

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego nie jest prostą czynnością. Wymaganie zarówno odpowiednich kompetencji, jak również i bogatego doświadczenia. Unieważnienie małżeństwa kościelnego dla jednej Strony to nasz „chleb powszedni”. Potwierdzeniem tego są chociażby opinie naszych Klientów publikowane w Internecie oraz stale rosnąca liczba Klientów pochodzących z rekomendacji. 

Rozwód kościelny - koszt usługi

Ile kosztuje unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Koszt rozwodu kościelnego, a precyzyjniej: koszt nieważnienia małżeństwa kościelnego, jest wypadkową wielu czynników. Każda sprawa jest inna, dlatego dopiero po konsultacji przedprocesowej jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ceny naszych usług. Zapewniamy jednak, że należą one do jednych z najniższych w Polsce. Zapraszamy do kontaktu, by przekonać się o tym osobiście!

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

czyli rozwód kościelny krok po kroku

Kodeks Prawa Kanonicznego wraz z kilkoma innymi źródłami prawa procesowego określają zasady według których toczy się każdy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Proces którego celem jest tzw. „uzyskanie rozwodu kościelnego”, jeżeli będzie odbywać się według trybu zwyczajowego, to przebiegnie według etapów wskazanych poniższych. Z racji tego, iż w każdej diecezji proces może wyglądać nieco inaczej, wskazanym jest skorzystanie z możliwości skonsultowania się z adwokatem kościelnym jeszcze przed etapem złożenia skargi powodowej w sądzie kościelnym. 

#1

Konsultacja przed rozpoczęciem procesu o nieważność małżeństwa

Aby sąd kościelny wszczął i prowadził proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zwanego mylnie rozwodem kościelnym) muszą zaistnieć określone w prawie kanonicznym przesłanki. W czasie konsultacji adwokat kościelny poznaje stan faktyczny, tj. historię znajomości przedślubnej, okoliczności zawarcia związku małżeńskiego, relacje rodzinne, itp. Dzięki temu może określić, czy zasadnym jest składanie skargi powodowej o nieważność małżeństwa. Przedmiotem konsultacji świadczonej przez kancelarię kanoniczną jest również dobór środków dowodowych – tak, aby przekonać sąd biskupi o tym, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

#2

Złożenie skargi powodowej

Skarga powodowa (również: pozew o unieważnienie małżeństwa kościelnego) jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Powinna być opracowana w sposób zwięzły i zrozumiały oraz obejmować historię znajomości od poznania się, aż do rozpadu małżeństwa. Złożenie skargi powodowej wraz z niezbędnymi załącznikami może nastąpić osobiście lub poprzez wysłanie kompletu dokumentów na adres sądu kościelnego właściwego dla miejsca zamieszkania.

#3

Przyjęcie skargi powodowej przez sąd kościelny

Przyjęcie skargi powodowej przez sąd kościelny to czynność formalnoprawna. Jego wydanie jest sygnałem dla Stron, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione i sprawa może zostać rozpatrzona. Dekret zawiera informacje o przyjęciu skargi powodowej, wyznaczeniu obrońcy węzła małżeńskiego, zarządzeniu doręczenia kopii skargi powodowej stronie pozwanej oraz propozycję rozpatrywania przedmiotu sporu.

#4

Wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu

Dekret o ustalenie przedmiotu sporu wskazuje konkretne tytuły prawne jakie będą badane w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jest wynikiem otrzymania stanowiska Stron odnośnie do zaproponowanej formuły wątpliwości procesowej. Dekret może zawierać więcej podstaw prawnych, niemniej jednak aby uzyskać orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego wystarczy zaledwie jeden tytuł prawny, który powoduje, że małżeństwo może być uznane za nieważne. 

#5

Zeznania Stron procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego

Zeznania stron procesu to jeden z najważniejszych etapów procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego. Zeznania odbywają się indywidualnie (bez obecności drugiej Strony) i w obecności notariusza, sędziego i ewentualnego adwokata kościelnego, jeżeli takowy został powołany. Zeznania są wpisywane do protokołu, dlatego też istotnym jest aby przed ich złożeniem poznać swoje prawa i obowiązki. W tym może pomóc adwokat kościelny.

#6

Zeznania świadków w procesie unieważnienia małżeństwa

Zeznania świadków odbywają się na podobnych zasadach co zeznania Stron procesu. Mogą odbywać się zarówno w siedzibie sądu kościelnego w którym toczy się proces, jak również na terenie parafii do której należą. Przesłuchanie wszystkich świadków odbywa się zwykle w ciągu tego samego dnia i trwa przeciętnie od godziny do dwóch.

#7

Przedstawienie opinii biegłego sądowego

Ważnym dowodem w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest opinia biegłego psychologa sądowego (zdarza się, choć rzadko, że również psychiatry lub seksuologa). W zależności od biegłego rozmowa może trwać i przebiegać w inny sposób, niemniej zwykle nie trwa dłużej niż około godziny. W tym czasie przedstawia się swoje spostrzeżenia na temat małżeństwa, rozwiązuje się testy i wypełnia kwestionariusze. Na tej podstawie biegły sądowy wydaje opinie, która trafia do akt sprawy.

#8

Publikacja akt procesowych

Na tym etapie sąd kościelny udostępnia akta procesowe, dając tym samym możliwość zapoznania się ze zgromadzonym w procesie o nieważność małżeństwa materiałem dowodowym. Nie ma ograniczenia czasowego, dzięki czemu można swobodnie zapoznać się z treścią akt, które zwykle liczą nawet kilkadziesiąt stron. Dogłębna analiza akt sprawy jest bardzo pomocna na etapie sporządzania odpowiedzi na przedwyrokowe uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, czy przygotowywanie pisma obrończego. To również doskonała okazja do tego, aby podjąć decyzję o konieczności rozszerzenia materiału dowodowego i powołania dodatkowych świadków.

#9

Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego

Obrońca węzła małżeńskiego to osoba, której celem jest udowodnienie, że sakrament małżeństwa został zawarty w sposób ważny. Przedstawione argumenty za ważnością małżeństwa przybierają postać pisemną i są dostarczane Stronom w formie listownej. To etap, który wieńczy proces dowodowy. Od tego momentu nie ma możliwości przedstawienia nowych faktów i dowodów.

#10

Prezentacja głosów obrończych Stron procesu

Przygotowanie pisma obrończego stanowi zarówno odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, jak i swoiste podsumowanie procesu. Pozwala ostatecznie zaprezentować sądowi kościelnemu prowadzącemu proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa argumenty, które wzmacniają udowadniane tezy – przesłanki nieważności zwartego małżeństwa. To etap, w którym adwokat kościelny może wzmocnić narrację, powołując się na orzecznictwo innych sądów kościelnych czy naukę prawa kanonicznego.

#11

Wydanie wyroku

W sprawie o unieważnienie małżeństwa kościelnego bierze udział trzech sędziów. Oceniają oni zebrany materiał dowodowy i na jego podstawie wydają wyrok. Aby wyrok mógł być uznany za pozytywnie rozpatrzony, konieczne są dwa głosy opowiadające się za nieważnością małżeństwa. 

#12

Apelacja

W przypadku kiedy obie Strony procesu są zadowolone z wydanego wyroku, wyrok podlega wykonaniu. W terminie 15 dni od wydania wyroku, każdej ze Stron przysługuje prawo apelacji. W tymże terminie także i obrońca węzła małżeńskiego może złożyć apelację od otrzymanego wyroku. Jeżeli tak się stanie, akta sprawy trafiają do sądu kościelnego II instancji. 

Unieważnienie ślubu kościelnego - termin konsultacji

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny

FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. rozwodu kościelnego

Rozwód kościelny - co to?

Rozwód kościelny to potoczna nazwa określająca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa toczący się przed sądem kościelnym w Polsce.

Czy należy korzystać z usług specjalistów przy rozwodzie kościelnym?

Nie ma konieczności korzystania z usług specjalistów, niemniej zdecydowana większość osób decyduje się na pomoc adwokatów kościelnych. W ten sposób oszczędzają wiele czasu i energii oraz mają pewność, że żaden termin na dostarczenie dowodów lub dokumentów nie minie, a proces będzie toczyć się w sposób prawidłowy.

Ile kosztuje stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Koszt udziału w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego uzależniony jest od stawek przyjętych w danym sądzie kościelnym.

Rozwód kościelny - kto może pomóc go uzyskać?

Jednym z najczęściej polecanych kancelarii prawa kanonicznego reprezentujących swoich klientów przed sądami kościelnymi w Polsce jest kancelaria Wojdała. Można skontaktować się z nią poprzez e-mail: kontakt@kancelariawojdala.pl oraz telefonicznie: +48 515 293 236

Rozwód kościelny

Poszukują Państwo pomocy w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego? Zapraszamy do zapoznania się z listą miejscowości, w których działamy. Lista jest na bieżąco aktualizowana. Jeżeli Państwa miejscowość nie znajduje się na liście – prosimy o informację. Uzupełnimy ją.